Image

1. RODO

Polityka przetwarzania danych osobowych przez Transition Technologies-Software Sp. z o.o.

Administratorem danych jest Transition Technologies-Software Sp. z o.o., mająca siedzibę w Warszawie (01030) przy ul. Pawiej 55.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email uodo@ttsw.com.pl lub rekrutacja@ttsw.com.pl, a także pisemnie na adres siedziby administratora.

Proces Cel Podstawa
Korespondencja tradycyjna i elektroniczna, w tym poprzez formularze elektroniczne umieszczane na stronach internetowych firmy Komunikacja, przesyłanie informacji handlowych na prośbę zainteresowanego Prawnie uzasadniony interes administratora lub zgoda właściciela danych
Rekrutacja i zatrudnienie Weryfikacja kwalifikacji kandydata do pracy, realizacja obowiązków administratora jako pracodawcy Obowiązek wynikający z przepisów prawa lub zgoda właściciela danych
Relacje z kontrahentami:
• dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów
• dane klientów kontrahentów (jeżeli umowa z kontrahentem obejmuje przetwarzanie danych osobowych jego klientów)
Prowadzenie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja zobowiązań wynikających z umowy z kontrahentem, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Czynności niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy administratorem a kontrahentem
Monitoring wizyjny Zapewnienie bezpieczeństwa Prawnie uzasadniony interes administratora

ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być udostępniane spółkom w Grupie Transition Technologies (Transition Technologies S.A., Transition Technologies Managed Services Sp. z o.o., Transition Technologies PSC Sp. z o.o., Transition Technologies Advanced Solutions Sp.z o.o., Tranition Technologies Control Solutions Sp. z o.o., Promison Sp. z o.o, Transition Technologies UKR LCC, Transition Technologies USA INC., Transition Technologies Science Sp. z o.o.), innym podmiotom świadczącym usługi administratorowi (wyłącznie po podpisaniu umowy powierzenia danych) oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa. Przetwarzanie danych przez ww. podmioty odbywa się na podstawie dodatkowej, dobrowolnej zgody.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie występuje.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Okres przechowywania danych jest zgodny z przepisami określającymi maksymalne terminy dla poszczególnych kategorii danych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) www.uodo.gov.pl.

PODEJMOWANIE DECYZJI W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY LUB PROFILOWANIE
Nie występuje.

 

2. RODO w rekrutacji

Polityka przetwarzania danych osobowych przez
Transition Technologies-Software Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO, a dokładniej lit „b” ww. przepisu – gdy przetwarzanie jest konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub lit „a” ww. przepisu – gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub Równoległą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Administratorem danych osobowych jest Transition Technologies-Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-030) przy ul. Pawia 55. Kontakt z administratorem jest możliwy mailowo na adres: rekrutacja@ttsw.com.pl

Dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zabezpieczeniu danych kontaktowych na wypadek powiadomienia w razie awarii (z dotrzymaniem terminów wskazanych w dalszej części obowiązku informacyjnego). Dane osobowe każdego kandydata będą przetwarzane indywidualnie. Firma nie prowadzi przetwarzania zautomatyzowanego, zbiorowego, w tym profilowania. Przesłanie formularza elektronicznego wraz z załącznikami jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata. Odbiorcami danych osobowych kandydatów będą:
• Traffit Sp. z o.o. (dostawca systemu używanego do rekrutacji).
• Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Transition Technologies: Transition Technologies S.A., Transition Technologies Managed Services Sp. z o.o., Transition Technologies PSC Sp. z o.o., Transition Technologies Advanced Solutions Sp. z o.o., Tranition Technologies Control Solutions Sp. z o.o., Promison Sp. z o.o, Transition Technologies-Science Sp. z o.o., Transition Technologies – Systems Sp. z o.o.
Do Grupy Kapitałowej należą również podmioty: Transition Technologies UKR LCC i Transition Technologies USA INC., ale nie są odbiorcami danych.
• Partnerzy i klienci grupy Transition Technologies, z którymi Transition Technologies współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji – w przypadkach rekrutacji dla klientów zewnętrznych.

Dane osobowe przekazane do Transition Technologies-Software Sp. z o.o. nie są przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przechowywane w zależności od udzielonej zgody:
• przez 1 miesiąc od zakończenia niniejszej rekrutacji – w przypadku zgody jedynie na udział w bieżącej rekrutacji, a następnie – w przypadku braku wyrażenia, w korespondencji z rekruterem TTSW, przez kandydata, chęci na pozostanie w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji – będą usuwane. Okres ten wynika z chęci umożliwienia kandydatom podjęcia decyzji odnośnie usunięcia lub pozostawienia ich danych osobowych w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji i zwiększenia szansy na odnalezienie potencjalnego zatrudnienia. Wynika to z prospołecznej polityki TTSW.
• przez 3 lata – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, a następnie będą usuwane.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem).

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie elektronicznej poprzez adres mailowy: rekrutacja@ttsw.com.pl

Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Wypełniając i wysyłając swoje CV przez formularz rekrutacyjny lub inny kanał komunikacyjny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu prowadzonej rekrutacji dotyczącej wybranej przez Ciebie oferty pracy.

Zgoda obejmuje także całość załączonej dokumentacji (tj. CV i inne załączniki) i całość procesów związanych z rekrutacją.

 

Policy of processing personal data by
Transition Technologies-Software Sp. z o.o.

In accordance with Article 13(1) and (2) of the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union 2016/679 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing the directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ EU L of 2016 Nr. 19, p. 1) – hereinafter referred to as „GDPR” is:

The legal basis for the processing of personal data is Article 6(1) of the GDPR, more specifically, point ‘b’ of the above-mentioned provision when processing is necessary to take action at the request of the person whose data apply before concluding the contract or the letter ‘a’ of the above-mentioned provision – when processing is based on the consent of the individual to which the data refer. The parallel legal basis for the processing of personal data Article 22 1(1) of the Act of 26 June 1974, the Labor Code.

The administrator of personal data is Transition Technologies-Software Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw (01-030) at ul. Pawia 55. Contact with the administrator is possible by e-mail to the following address: rekrutacja@ttsw.com.pl

Personal data will be processed only and exclusively for the purposes of the recruitment and backup (in case of emergency notification) processes. Personal data of each candidate will be processed individually. The company does not conduct automated, collective processing, including profiling. Submitting an electronic form with attachments is synonymous with giving consent to process the personal data of a candidate. The recipients of the candidates’ personal data will be:
– Traffit Sp. z o.o. (provider of the system used for recruitment)
– Entities included in the Capital Group Transition Technologies (GKTT: Transition Technologies S.A., Transition Technologies Managed Services Sp. z o.o., Transition Technologies PSC Sp. z o.o., Transition Technologies Advanced Solutions Sp. z o.o., Tranition Technologies Control Solutions Sp. z o.o., Promison Sp. z o.o, Transition Technologies-Science Sp. z o.o., Transition Technologies – Systems Sp. z o.o.). The Capital Group also includes the following entities: Transition Technologies UKR LCC and Transition Technologies USA INC., but they are not recipients of the data.
– Partners and Clients of the Transition Technologies Capital Group with whom Transition Technologies cooperates for the implementation of the recruitment process.

Personal data provided to Transition Technologies-Software Sp. z o.o. are not transferred to Third countries and international organizations. Personal data will be stored according to your consent:
– For 1 month from the end of this recruitment in the case of consent only to participate in the ongoing recruitment and furthermore – in case of lack of agreement in correspondence with recruiter – they shall be erased. This period is due to the willingness to enable candidates to make decisions concerning the deletion or retention of their personal data in the database of candidates for future recruitment and increase the opportunity to find a potential employment. It results from pro-social policy of the Transition Technologies-Software.
– For 3 years – in the case of consent to the processing of data for the purposes of future recruitment and after that they shall be erased.

The candidate shall have the right to access the content of his data and the right to rectify, remove, restrict processing, the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw consent to their processing at any time (without affecting the lawfulness of processing which was made on the basis of consent expressed before its withdrawal).

Declaration of withdrawal consent to the processing of personal data requires its submission in electronic form by e-mail: rekrutacja@ttsw.com.pl

The candidate has the right to lodge a complaint to The President of the Personal Data Protection Office when he considers that the processing of his personal data violates the provisions of the GDPR.

Providing personal information is voluntary, but necessary for recruitment process.

By completing and sending your CV via the recruitment form or other communication channel, you consent to the processing of your personal data for the purpose of recruitment regarding the job offer you have selected.

The consent also covers all attached documentation (i.e. CV and other attachments) and the back-up process.